Bạn cần phải nhấn vào link đã gửi tới Email để có thể Rating .