Menu
Tìm kiếm

Cần giúp đỡ?

Tee phát bóng

– Notice –

Tee phát bóng

 

 

“Chúng tôi gợi ý khách chơi đúng tee theo Handicap”

RED
Ladies & Junior

WHITE
Senior & Handicap above 29

BLUE
Handicap under 28

BLACK
PGA & Handicap 0